Home >

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Train2Release Personal Training &  Vitaliteitscoaching, Kvk (Amsterdam) nr 61113298 in deze voorwaarden verder aangeduid als Train2Release.
1.2 Member: een member is een opdrachtgever welke zich middels een ondertekende overeenkomst voor overeengekomen tijd heeft verbonden als gebruiker van de diensten van Train2Release.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Alle members ontvangen voor ondertekening van de overeenkomst deze algemene voorwaarden.
2.2 Bij ondertekening van de overeenkomst tussen Train2Release en member wordt member geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd middels ondertekening.
2.3 De algemene voorwaarden gelden bij het afnemen van alle diensten aangeboden door Train2Release, te weten Personal Training en Coaching en alle aangeboden pakketten als ook acties.
2.4 Het management van Train2Release is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eventueel aan te vullen en of te wijzigen.
2.5  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

3.1  Alle members dienen voor het overgaan tot het ondertekenen van een overeenkomst een intakegesprek te hebben doorlopen met één van de gediplomeerde personal coaches in verband met medische anamnese. Om verantwoord te kunnen sporten en blessures te voorkomen dienen de personal coaches van Train2Release op de hoogte te zijn van eventuele medische beperkingen.
3.2 De medische anamnese wordt besproken aan de hand van een anamnese formulier waarna deze, na volledig doorgenomen te hebben met member, ondertekend dient te worden.

ARTIKEL 4 PRIVACY

Persoonlijke gegevens van de klant worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden binnen Train2Release en een verantwoorde begeleiding tijdens trainingen en coaching.

ARTIKEL 5 ABONNEMENTEN

5.1 Lidmaatschap bij Train2Release betekent dat een member akkoord gaat met een 6 maandelijks abonnement voor één van de afgesloten pakketten. m.u.v. Personal Trainingspakket en Personal Health Plan. Personal Training heeft een minimale les afname van 15 lessen en Personal Health heeft een minimale doorlooptijd van 1 maand. Het aantal training of coachingsessies per maand wordt in overleg bepaald. In deze trainingsessies wordt member professioneel begeleidt in een trainingstudio van Train2Release  en/of een locatie naar keuze op het gewenste tijdstip van member.
5.2 Gezien de op maat geschiedde begeleiding is een pakket niet overdraagbaar.
5.3 Een lidmaatschap bij Train2Release is persoonsgebonden. Een trainingsessie vindt minimaal een keer per week plaats.
5.4 Het lidmaatschap gaat officieel in op de dag van ondertekening van de overeenkomst (intakeformulier). Gedurende de looptijd van een pakket is het niet mogelijk om tussentijds over te stappen naar een ander pakket. Het is voor member niet mogelijk om een abonnement vroegtijdig te beëindigen.
5.5 Indien een pakket eindigt doordat de doorlooptijd van het abonnement van 6 maanden afloopt en hierop volgend geen nieuw pakket wordt afgenomen door member, betekent dit tevens automatische beëindiging van het lidmaatschap.
5.6 Het management van Train2Realease behoudt het recht om tarieven van pakketten tussentijds te verhogen of verlagen. Een eventuele wijziging kan één keer per jaar plaatsvinden met een verhogingpercentage van maximaal 6%. De tariefswijziging zal voor member ingaan op het moment dat een pakket met een doorlooptijd van 6 maanden is doorlopen. Het nieuwe tarief is van toepassing op het hierop volgende pakket.
5.7 In geval van langdurig ziekte waardoor member niet in staat is om de trainingsessies af te maken, is een medische verklaring van een huisarts noodzakelijk. Het lidmaatschap zal dan direct worden beëindigd.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Nadat Train2Release en member een pakket overeen zijn gekomen en de overeenkomst is ondertekend door member verstuurt Train2Release een factuur toe waarbij de betaling binnen 7 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan.
6.2 Op de diensten van Train2Release is het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn per trainingsessie en inclusief BTW.
6.3 Member dient het verschuldigde bedrag  via overboeking per eigen bank binnen 7 dagen te hebben overgemaakt op rekening van Train2Release. Indien deze termijn wordt overschreden  ontvangt member een betalingsherinnering waarna deze 14 dagen de tijd krijgt om het verschuldigde bedrag alsnog per ommegaande te voldoen. Hierbij wordt €10 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien member na deze procedure wederom in gebreke blijft met betalen zal een incassobureau worden ingeschakeld waarbij kosten voor rekening van member zijn, vermeerderd met de wettelijke rente.
6.4 Train2Release behoudt zich het recht om de dienstverlening uit te stellen indien member het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Train2Release is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of (lichamelijk/geestelijk) letsel en daaruit voortvloeiende kosten als gevolge van een training. Onze coaches zijn allen gediplomeerd en zullen u in alle deskundigheid begeleiden tijdens de trainingen. Indien member besluit mondelinge en/of schriftelijke instructies van een personal coach niet op te volgen is dit geheel voor eigen risico. In geval van lichamelijke klachten is member verplicht dit voor aanvang van een training te melden bij de betreffende personal coach.
7.2 Train2Release is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. 

ARTIKEL 8 AFZEGGEN AFSPRAKEN

8.1 De trainingsdata worden in onderling overleg vastgelegd.
8.2 Bij verhindering dient member dit minimaal 12 uur voor aanvang van een afspraak telefonisch te melden bij Train2Release. Samen met de betreffende personal coach zal dan een nieuwe afspraak worden ingepland. Indien member dit verzuimt te doen zullen de kosten van de diensten alsnog worden doorberekend.  Indien member herhaaldelijk verzuimt afspraken na te komen of niet op tijd aanwezig is voor een trainingsessie behoudt Train2Release het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden zonder enige schadevergoeding en restitutie van reeds betaalt pakket.
8.3 Bij verhindering wegens overmacht van de personal coach wordt in diezelfde week een nieuwe afspraak ingepland.
8.4 Train2Release is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien member zijn verplichtingen niet nakomt die mondeling of schriftelijk zijn vastgesteld. 

ARTIKEL 9 GEDRAG

9.1 Indien de training plaatsvindt in de trainingstudio van Train2Release dient member in het kader van hygiëne gebruik te maken van binnenschoenen en een handdoek.
9.2 Alle zaken zoals training- en voedingsschema´s, verstrekt door Train2Release, blijven eigendom van Train2Release  en mogen onder geen enkele voorwaarde worden gepubliceerd aan derden.

ARTIKEL 10 REISKOSTEN

10.1 Gemaakte reiskosten naar de trainingstudio van Train2Release of outdoor locatie door member worden niet vergoed door Train2Release.
10.2 Bij een door member uitgekozen trainingslocatie worden reiskosten in rekening gebracht. Dit betreft €0,19 euro cent per kilometer. 

ARTIKEL 11 RECHT EN GESCHIL

Bij klachten kan member zich wenden tot het management van Train2Release. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Train2Release is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.